Termes i condicions generals d'ús de Munni:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE “MUNNI”

INTRODUCCIÓ.

Es dona la benvinguda als usuaris de les Condicions Generals d’Ús (d’ara en endavant, les Condicions Generals) de l’aplicació informàtica per a dispositius mòbils denominada “MUNNI”.

MUNNI és una APP al servei dels ciutadans a través de la qual no s’exerceix cap activitat de comerç electrònic sinó merament informativa i d’interacció entre els ciutadans i els Ajuntaments en els termes que s’expressaran més endavant.

No obstant i a efectes de la deguda transparència envers als usuaris en compliment de l’establert a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es subministra la següent informació sobre MUNNI.

 • a) Denominació del Titular: François Soley Westendorp.
 • b) Denominació de la APP: MUNNI.
 • c) Domicili del Titular: c/Pau Gargallo, 14, 08360 Canet De Mar.
 • d) Direcció de correuelectrònic del Titular: admin@munni.cat.
 • e) Telèfon de contacte:651 94 47 26.
 • f) NIF: 47867420-G.
 • g) Dades d’inscripció al Registre Mercantil: El titular al ser persona física i no exercir cap activitat de comerç electrònic no està inscrit al Registre Mercantil.
 • h) Preus: L’úsde MUNNI es gratuïtpels ciutadans.
 • i) Despeses d’enviament: Per la seva pròpia naturalesa merament informativa, sense exercici de cap activitat de comerç electrònic, l’ús de MUNII no genera despeses d’enviament ni de cap altra naturalesa per al ciutadà usuari de MUNNI.
 • j) Tràmits que han de seguir-se per celebrar el contracte: Pels motius expressats anteriorment, al tenir MUNNI
 • naturalesa merament informativa sense exercici de cap activitat de comerç electrònic, l’ús de MUNNI pels usuaris és gratuït i no genera cap contractació ni en conseqüència hi ha tràmits de contractació.
 • k) Arxiu:Donat que a través de MUNNI no es realitza comerç electrònic, el seu ús no generarà cap document electrònic en el qual es formalitzi cap contracte i en conseqüència no existirà cap arxiu de contractes.
 • l) Mitjans tècnics: MUNNI és una mera plataforma d’interconnexió entre els ciutadans i d’aquests amb els Ajuntaments per tant en principi no arxivarà les dades dels seus usuaris més enllà dels tècnicament imprescindibles. Les dades subministrades per l’Usuari que queden incorporades als arxius de MUNNI seran inserits al fitxer denominat “Usuaris APP” que François Soley Westendorp té inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Sense perjudici de l’anterior, els usuaris que desitgin identificar i corregir errors n la introducció de dades poden dirigir-se a la direcció de correu electrònic del Titular de “MUNNI” expressada anteriorment i el Titular de MUNNI, en el seu cas, redirigirà tal comunicació al destinatari corresponent informant d’això al usuari.
 • m) Llengües: Les present Condicions Generals estan disponibles únicament en l’idioma català i castellà.

Aquestes Condicions Generals afecten als drets del Usuaris de MUNNI, pel que es prega es llegeixin detingudament juntament amb la Política de Privacitat.

La descarrega i ús de MUNNI atribueix la condició d’Usuari de la mateixa i implica la lectura, enteniment i acceptació, sense reserva, de tots els termes recollits a les Condicions Generals i a la Política de Privacitat.

En cas de que l’Usuari no estigui d’acord amb l’establert a les Condicions Generals i/o a la Política de Privacitat, hauran d’abstenir-se d’utilitzar MUNNI.

L’Usuari podrà accedir a les Condicions Generals i a la Política de Privacitat, en qualsevol moment, així com podrà emmagatzemar-les al seu sistema informàtic i, si es desitja, obtenir una còpia física mitjançant la seva impressió, a través de la Web: www.munni.cat.

Tenint en compte que MUNNI es troba en contínua evolució pe desenvolupament de noves eines o Serveis que millorin les prestacions ofertes pel titular de MUNNI aquest es reserva el dret de poder efectuar modificacions a les diferents eines o Serveis i si escau, en les Condicions Generals i la Política de Privacitat. En el cas de que l’Usuari no estigui d’acord amb alguna de les modificacions que s’efectuïnhaurà de donar-se de baixa en MUNNI.

1.3. MUNNI es el canal que tenen els ciutadans per comunicar-se amb el seu Ajuntament de forma gratuïta i fàcil. MUNNI ha sigut creada per apropar al ciutadà als Ajuntaments. A través de MUNNI es crea un canal de comunicació obert i directe entre els ciutadans i els organismes públics, creant ciutats més transparents i socialment més cohesionades.

Amb MUNNI es manté al ciutadà informat dels esdeveniments locals més rellevants, de les ofertes públiques d’ocupació o dels pressupostos del municipi, entre altres.

Ala par, es motiva i es permet als ciutadans a participar en la gestió dels assumptes d’interès generals mitjançant suggeriments i notificacions de situacions que el ciutadà consideri s’hagin de corregir.

Per altra banda, amb MUNNI, es proporciona als Ajuntaments un coneixement directe i profund del pensament i les motivacions dels ciutadans.

SERVEIS DE MUNNI:

MUNNI permet accedir a les últimes notícies del seu municipi, consultar informació i la agenda dels propers esdeveniments del seu Ajuntament i d’altres entitats del municipi, així com rebre informacions importants de l’Ajuntament com per exemple, les ofertes públiques d’ocupació o els pressupostos del municipi.

A més, podran consultar els establiments oberts al municipi, localització al mapa del municipi, fotografies, les promocions i ofertes que es realitzen pels mateixos ç, així com rebre notificacions d’alertes i promocions.

Gràcies a MUNNI l’usuari, a més, podrà comunicar als agent municipals les incidències del municipi que s’observen relatives a (neteja), (mobiliari urbà) i (via pública) etc., incloent descripció, fotografies i posició GPS.

La comunicació de qualsevol incidència es transmet a l’Ajuntament a través de MUNNI i des d’aquell moment l’atenció de la incidència correspon als serveis municipals competents en cada cas.

Por últim, a través de MUNNI es permetrà a l’usuari participar en consultes participatives de forma anònima i senzilla, ràpida i directa.

REQUISITS PREVIS PER A PODER ACCEDIR A MUNNI:

Para poder utilitzarels Serveis de MUNNI, en tot cas, l’Usuari haurà de complir acumuladament els següents requisits:

 • Disposar d’un telèfon mòbil compatible amb MUNNI, amb connexió a Internet i que compleixi les exigències del software, això és, que es tracti d’un dispositiu Apple amb sistema operatiu IOS i/o un dispositiu amb sistema operatiu Android OS.
 • Per a comunicar als agents municipals incidències al municipi hauran de tenir 18 anys o més i plena capacitat per obligar-se.
 • Per intervenir a les consultes participatives, hauran de tenir 18 anys o més i plena capacitat per obligar-se i, a més, serà necessari ser resident del municipi que emeti la consulta.

EL REGISTRE COM USUARI PER PODER INTERVENIR A LES CONSULTES PARTICIPATIVES.

MUNNI és compatible amb dispositius mòbils Apple amb sistema operatiu IOS i amb dispositius mòbils amb sistema operatiu Android, pel que l’usuari podrà descarregar-se gratuïtament MUNNI tant a l’AppStore com a GooglePlay.

Una vegada realitzada la descàrrega, per accedir als Serveis de MUNNI no serà necessari registrar-se.

No obstant, sí serànecessarique l’usuari segueixi el procediment de Registre i activi un Compte d’Usuari per poder intervenir a les Consultes Participatives que s’emetin a través de MUNNI.

El Registre és senzill i gratuït, es realitza a través de MUNNI i consisteix en complimentar un Formulari de Registre en el que el que es sol•liciten, entre altres, les següents dades: nom, cognoms i número de DNI.

Les dades subministrades per l’Usuari seran inserides al fitxer denominat “Usuaris APP” que François Soley Westendorp té inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tota la informació que l’Usuari faciliti a través del Formulari de Registre ha de ser veraç, correcta i actual.

Per acabar correctament el Registre, a més, serà necessari que l’Usuari accepti les Condicions Generals i la Política de Privacitat de MUNNI. Per a això, l’USUARI, haurà de prémer el botó on diu “ACCEPTO AQUESTES CONDICIONS GENERALS I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT”. En cas de no acceptar les Condicions Generals i/o la Política de Privacitat, no es permetrà a l’Usuari finalitzar el Registre iniciat.

Tots els tràmits necessaris per a procedir a l’esmentat Registre son els descrits en aquestes Condicions Generals, així com els específics que s’indiquen a la pantalla durant el procés de Registre. Tals tràmits són gratuïts per l’Usuari.

CONTINGUTS DELS AJUNTAMENTS i GESTIÓ D’INCIDÈNCIES.

MUNNI difon les informacions subministrades pels Ajuntaments i facilita les eines necessàries per a que els representats municipals poden gestionar eficaçment la informació que es canalitza a través de MUNNI.

L’Ajuntament, a través de MUNNI, facilita informació d’interès general de la ciutat i, en especial, informació y gestions pròpies de la organització municipal. La informació facilitada és responsabilitat i competència exclusiva de l’Ajuntament.

Correspon als Ajuntament procurar mantenir i actualitzar els seus continguts i publicacions (notícies d’actualitat, esdeveniments d’agenda, informació d’utilitat, etc.), tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com les detecti i seran aquests les responsables davant els Usuaris en cas que qualsevol error o inexactitud respecte de la informació publicada.

L’Ajuntament podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació publicada o podrà canviar la seva configuració o presentació.

En els continguts publicats es poden incloure enllaços a pàgines de llocs web de tercers, fonamentalment d’altres Administracions públiques, que es considera poden ser d’interès.

Els responsables municipals – que varien segons el tipus d’incidència- seran els que atendran les incidències que es comuniquin pels Usuaris a través de MUNNI i seran els responsables davant l’Usuari de MUNNI en cas de no atenció o atenció incorrecte o defectuós de las mateixes.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació a través de MUNNI té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentaries que els siguin d’aplicació.

PUBLICITACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ASSOCIACIONS I ENTITATS D’INTERÉS CIUTADÀ.

La finalitat de MUNNI és contribuir a la intercomunicació i cohesió ciutadana pel qual facilitarà que les associacions i entitats d’interès ciutadà puguin informar de les seves activitats e informar de les mateixes a través de MUNNI.

Tals associacions i entitats d’interès ciutadà hauran de vetllar per la màxima protecció dels drets a la imatge, nom, veu, intimitat i honor de les persones en les notícies i informacions que difonguin a través de MUNNI.

Especialment i de forma estricta hauran de vetllar per la protecció dels menor a l’hora de difondre missatges que incloguin la imatge, nom o veu, de tals menors o puguin afectar a la seva intimitat i honor.

MUNNI és només una plataforma que suporta tal informació, però no controla els seus continguts, per tant, davant qualsevol reclamació que arribi per possibles violacions de drets de les persones, suspendran cautelarment la difusió dels missatges que hagin suscitat tal reclamació donant compte d’això al reclamant i a l’associació o entitat que hagi difós el missatge objecte de reclamació.

La reclamació que es formuli serà resolta entre el reclamant i l’associació o entitat que hagi difós el missatge objecte de reclamació sense cap intervenció de MUNNI.

MUNNI mantindrà la suspensió cautelar de la informació fins que o bé de comú acord el reclamant i l’associació o entitat que hagi difós el missatge objecte de reclamació li comuniquin haver arribat a un acord satisfactori per ambdues partes i conforme al pactat tornin a difondre la informació objecte de controvèrsia en els termes que hagin convingut o bé la controvèrsia hagi sigut dirimida mitjançant resolució judicial ferma.

PUBLICITAT D’ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS O DE SERVEIS AMUNNI.

La publicitat dels establiments industrials, comercials o de serveis a MUNNI exigirà un acord previ al respecte entre els establiments i el titular de MUNNI.

Tal acord es realitzarà off line i fixarà en cada cas les condicions de publicitat.

Com a norma imperativa de tals acords s’establirà que la publicitat sigui lícita, veraç i lleial davant els consumidors i als competidors en quant als seus continguts, ofertes i promocions que realitzin publicitat a MUNNI.

La informació relativa als establiments que realitzin publicitat a través de MUNNI serà la facilitada pels establiments sent aquests els responsables de la legalitat, veracitat i lleialtat dels continguts, ofertes i promocions que realitzin publicitat a MUNNI.

MUNNI és només una plataforma que suporta tal informació, però no controla els seus continguts, per la qual cosa, davant de qualsevol reclamació que li arribi per publicitat il•lícita enganyosa o deslleial, suspendrà cautelarment la difusió dels missatges que hagin suscitat al reclamació donant compte d’això al reclamant i al reclamant i a l’establiment que hagi difós la publicitat objecte de reclamació.

La reclamació que es formuli serà resolta entre el reclamant i l’establiment que hagi difós el missatge publicitari de reclamació sense cap intervenció de MUNNI.

MUNNI mantindrà la suspensió cautelar de la informació fins que o bé de comú acord el reclamant i l’establiment que hagi difós el missatge publicitari objecte de reclamació li comuniquin haver arribat a un acord satisfactori per ambdues parts i conforme el pactat tornin a difondre el missatge publicitari objecte de controvèrsia en els termes que hagin convingut o bé la controvèrsia hagi sigut dirimida mitjançant resolució judicial ferma.

LES OBLIGACIONS DE LES PARTS.

El titular de MUNNI s’obliga a:

 • Proporcionar a l’Usuari el correcte accés als seus Serveis en els termes establerts a les presents Condicions Generals.
 • A facilitar, dintre de les seves possibilitats, la difusió d’activitats de les associacions i entitats d’interès ciutadà que ho sol•licitin.

A seu torn, l’Usuari se obliga a:

 • Utilitzar MUNNI de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.
 • Tenint en compte que MUNNI està destinada a millorar els serveis públics de les ciutats, en especial i de forma essencial, l’usuari s’obliga a:
  • No crear perfils falsos.
  • No utilitzar MUNNI per a fins diferents a la finalitat de la APP.
  • No utilitzar MUNNI de forma que violi els drets de tercers especialment els drets a la seva intimitat, imatge, honor o nom.
  • No transmetre informació falsa.
  • No transmetre imatges que no estiguin directament relacionades amb la seva activitat o que no siguin rellevants.
  • No transmetre localitzacions falses.
  • No realitzar publicacions inadequades. Es consideraran publicacions inadequades a aquest efectes, entre altres, les publicacions il•legals, immorals, inapropiades, agressives, calumnioses, abusives, difamatòries, irrespectuoses, invasives amb la publicitat de tercers, racistes, obscenes i contràries a les bones costums i a l’orde públic.
 • Fer un ús adequat dels Serveis de MUNNI, comprometent-se particularment, a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers continguts que infringeixin la propietat intel•lectual o industrial de tercers.
 • No danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar MUNNI o impedir la normal utilització o gaudi d’aquesta APP.
 • No realitzar cap intent de violació de nivells d’accés, manipulació incorrecta de dades, publicacions i exportacions de dades o informacions protegides per la propietat intel•lectual o altre tipus de dret.
 • No intentar l’accés a àrees restringides dels sistemes informàtics de MUNNI o de tercers, i no introduir programes, virus o qualsevol altre dispositiu que produeixi o pugui produir modificacions en el sistema informàtic de MUNNI o de tercers.
 • No realitzar enginyeria inversa, descompilar, desacoblar, traduir, modificar, realitzar versions, comercialitzar, duplicar, transformar, eliminar ni transmetre a persona física o jurídica, parcialment o en la seva totalitat, en forma o per algun mitjà, ja sigui mecànic, magnètic, per fotocòpia o qualsevol altre mitjà, ni els diagrames lògics, codis, fonts, objecte i/o el model de dades, sense prèvia i expressa autorització per escrit del titular de MUNNI. Tal prohibició serà aplicable tot i que alguna d’aquestes actuacions fos necessària per a la interoperabilitat amb altres programes o aplicacions informàtiques de tercers.
 • Indemnitzar al titular de MUNNI i/o els seus proveïdors, enfront qualsevol reclamacions o accions de qualsevol tipus, així com qualsevol despesa i cost (incloent, entre altres, els honoraris dels serveis jurídics i costos derivats de qualsevol procediment arbitral i/o judicial), que sorgeixin o es derivin de la infracció per part de l’Usuari de les presents Condicions Generals, o de la seva Política de privacitat. Aquesta obligació romadràen vigor fins i tot després de la terminació de l’ús de MUNNI.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.

 • El disseny, els programes informàtics, així com els logos, marques i demés signes distintius i/o altres elements (sense cap limitació: textos, imatges, bases de dades, continguts multimèdia, sons, etc.) que s’utilitzen i/o apareixen a MUNNI pertanyen al titular de MUNNI o han sigut inclosos a MUNNI amb l’autorització del seu corresponent propietari i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.
 • Queda prohibit l’ús o l’explotació de qualsevol tipus i per qualsevol medi d’aquests drets de propietat intel•lectual i industrial, de diferent forma a les autoritzades en aquestes Condicions Generals.
 • Els Usuaris podran visualitzar i utilitzar els elements de MUNNI exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, abstenint-se de realitzar sobre els mateixos qualsevol acte de descompilació, enginyeria inversa, modificació, divulgació o subministrament, sent necessària l’autorització expressa i per escrit del titular per escrit del titular de MUNNI en qualsevol altre supòsit.

SISTEMA DE TRACTAMENT DE RECLAMACIONS DELS USUARIS.

El titular de MUNNI posa a disposició dels Usuaris, el número de telèfon 651 94 47 26 o la direcció de correuelectrònicadmin@munni.cat, a través dels quals poden interposar les seves queixes i reclamacions.El titular de MUNNIdonarà resposta, en el termini més breu possible i en tot cas en el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la reclamació.

GARANTIES I LIMITACIONS A LA RESPONSABILITATDEL TITULAR DE MUNNI

D’acord amb la legislació aplicable, el titular de MUNNI només respondrà pel seu incompliment total o parcial o pel seu compliment defectuós dels Serveis oferts a MUNNI.

El titular de MUNNI no respondrà als següents casos:

Descàrrega. Es responsabilitat del’Usuari assegurar-se de que ha descarregat MUNNIcorrectament al seu dispositiu mòbil. El titular de MUNNI no serà responsable en cas de que l’Usuari no disposi d’un dispositiu compatible.

Proveïdorsexterns. És responsabilitat del’Usuari contractar un proveïdor de serveis mòbils. El Titular de MUNNI no serà responsable del deficient funcionament de MUNNI al dispositiu personal de l’Usuari degut a un servei defectuós per part del proveïdor. És possible que el proveïdor de serveis mòbils cobri els serveis de connexió a la xarxa o que es produeixin càrrecs econòmics de tercers. Si l’Usuari desitja utilitzaren condicions òptimes MUNNI, haurà d’estar al corrent amb aquest tercers.

L’Usuari entén i accepta que el titular de MUNNI s’eximeixi de tota responsabilitat sobre qualsevol operació que realitzi l’Usuari amb proveïdors externs per al manteniment i/o ús del teu terminal mòbil.

Titular línia. Si el titular de la facturació del dispositiu mòbil utilitzat per accedir a MUNNI no fos l’Usuari, s’entendrà que té el permís oportú del titular per a utilitzar el mateix.

Dispositiu defectuós, sense bateria, sense cobertura o sense connectivitat.El titular de MUNNI no serà responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la falta de disponibilitat o accessibilitat a MUNNI, per falta de bateria, cobertura o connectivitat del dispositiu mòbil utilitzat per l’Usuari i/o de l’estat defectuós del dispositiu que impossibiliti al titular del MUNNI oferir correctament el Servei.

Ús fraudulent, il•lícit, immoral o negligent dels continguts i Serveis per part dels Usuaris. - El titular de MUNNI no serà responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de l’ús fraudulent il•lícit, immoral o negligent dels continguts i Serveis per part dels Usuaris.

En el supòsit de que tercers posessin en coneixement del titular de MUNNI que estan patint intromissions en els seus drets fonamentals a la intimitat, honor, imatge o nom per un usuari de MUNNI ho posarà immediatament en coneixement de les autoritats competents i suspendrà cautelarment la difusió dels missatges objecte de reclamació.

Falta de veracitat o exactitud de la informació proporcionada por l’Usuari.El titular de MUNNI no serà responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la falta de veracitat o exactitud de la informació proporcionada per l’Usuari.

Connexionsexternes.El titular de MUNNIno està en condicions d’exercir cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles que dirigeixin a l’Usuari a aplicacions informàtiques o llocs web de tercers i els seus continguts, pel que no es farà responsable dels mateixos.

Dificultatstècniques.El titular de MUNNI mantindrà els seus Serveis operatius. No obstant, excepcionalment poden sorgir determinades dificultats tècniques o realitzar serveis de manteniment que poden implicar interrupcions temporals. El titular de MUNNI no pot garantir la disponibilitat permanent ni el funcionament continu dels Serveis, l’absència de virus o d’altres elements que poden ocasionar canvis al sistema del teu dispositiu mòbil. En qualsevol cas, el titular de MUNNI ha realitzat tots els ajustos tècnics necessaris, requerits per la legislació espanyola.

Continguts dels Ajuntaments. Cada Ajuntament gestiona tota la informació que es pot publicar a MUNNI. Per això, seran els únics responsables dels continguts que publica.

Gestió d’incidències.L’atenció de les incidències correspon als serveis municipals competents en cada cas i seran aquests els responsables davant l’Usuari de MUNNI en cas de no atenció o atenció incorrecta o defectuosa de les mateixes.

Publicitat de les activitats d’associacionsi entitats d’interès ciutadà. Cada associació i entitat d’interès ciutadà serà l’únic i exclusiu responsable de les publicacions i comunicacions que realitzi a través de MUNNI.

Publicitat dels establiments industrials, comercials o de serveis. Cada establiment serà l’únic i exclusiu responsable de les publicacions, continguts, ofertes, promocions i comunicacions que realitzi a través de MUNNI.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions Generals queden sotmeses a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels tribunals espanyols.

Gràcies per llegir aquestes CONDICIONS GENERALS.

Desitgem que gaudeixis de MUNNI