POLÍTICA DE PRIVADESA:

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal FRANÇOIS SOLEY WESTENDORP d'ara endavant, (MUNNI.CAT), amb NIF: 47867420G informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol•licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (MUNNI.CAT). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol•licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (MUNNI.CAT) amb domicili Pau Gargallo, 14 - 08360 - Canet de Mar - BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a (MUNNI.CAT) és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (MUNNI.CAT) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(MUNNI.CAT) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font i/o empresa que realitzi promocions, ofertes, etc, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació o promocions. S'exonera a (MUNNI.CAT) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (MUNNI.CAT) sempre que procedeixi de fonts alienes a (MUNNI.CAT).

(MUNNI.CAT) no respondrà de la veracitat i continguts de les informacions que proporcionin els Ajuntaments Correspon a ells procurar mantenir i actualitzar els seus continguts i publicacions (notícies d'actualitat, esdeveniments d'agenda, informació d'utilitat, etc.), tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecti i seran aquests els responsables davant els Usuaris en cas de qualsevol error o inexactitud respecte de la informació publicada.

(MUNNI.CAT) no respondrà dels continguts que les Associacions i entitats d'interès ciutadà proporcionin a l’aplicació, les associacions tindran que vetllar per la màxima protecció dels drets a la imatge, nom, veu, intimitat i honor de les persones en les notícies i informacions que difonguin a través d'Munni. Especialment i de forma estricta han de vetllar per la protecció dels menors a l'hora de difondre missatges que incloguin la imatge, nom o veu, de tals menors o puguin afectar la seva intimitat i honor

Cessió de dades a tercers.

(MUNNI.CAT) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol•licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través de correu postal en FRANÇOIS SOLEY WESTENDORP Pau Gargallo, 14 - 08360 - Canet de Mar - BARCELONA o a l'email: admin@munni.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i Consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (MUNNI.CAT), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.

(MUNNI.CAT) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, (MUNNI.CAT) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal FRANÇOIS SOLEY WESTENDORP en adelante, (MUNNI.CAT), con NIF: 47867420G informa al Usuario de que es titular de ficheros de datos de carácter personal inscritos en el R.G.P.D. (Registro General de Protección de Datos) en los que sus datos quedan incorporados y son tratados con el fin de prestarle los servicios solicitados y enviarle la información acerca de nuestra empresa que pueda ser de su interés.

ENVIO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre los servicios prestados por (MUNNI.CAT). Asimismo, el no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir información de dichos servicios.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su envío de datos personales, serán incorporados a un fichero titularidad de (MUNNI.CAT) con domicilio Pau Gargallo, 14 - 08360 - Canet de Mar - BARCELONA, teniendo implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados.

El Usuario que envía la información a (MUNNI.CAT) es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose (MUNNI.CAT) de cualquier responsabilidad al respecto.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.

(MUNNI.CAT) no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. Se exonera a (MUNNI.CAT) de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por (MUNNI.CAT) siempre que proceda de fuentes ajenas a (MUNNI.CAT).

(MUNNI.CAT) no responderá de la veracidad y contenidos de las informaciones que proporcionen los Ayuntamientos Corresponde a ellos procurar mantener y actualizar sus contenidos y publicaciones (noticias de actualidad, eventos de agenda, información de utilidad, etc.), tratando de evitar errores y corrigiéndolos tan pronto como los detecte y serán estos los responsables ante los Usuarios en caso de cualquier error o inexactitud respecto de la información publicada.

(MUNNI.CAT) no responderá de los contenidos que las Asociaciones y entidades de interés ciudadano proporcionen la aplicación, las asociaciones tendrán que velar por la máxima protección de los derechos a la imagen, nombre, voz, intimidad y honor de las personas en las noticias e informaciones que difundan a través de Munni. Especialmente y de forma estricta deben velar por la protección de los menores a la hora de difundir mensajes que incluyan la imagen, nombre o voz, de tales menores o puedan afectar su intimidad y honor.

Cesión de datos a terceros.

(MUNNI.CAT) no cederá los datos personales a terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento expreso del afectado en virtud del Art. 6 LOPD.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal en: FRANÇOIS SOLEY WESTENDORP Pau Gargallo, 14 - 08360 - Canet de Mar - BARCELONA, o al correo electrónico: admin@munni.cat junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

Aceptación y Consentimiento.

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de (MUNNI.CAT), en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

(MUNNI.CAT) se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, (MUNNI.CAT) anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.